12 Luty 2018

Ogłoszenie o rekrutacji trenerów – koordynatorów zewnętrznego wsparcia w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” Termin rekrutacji został przedłużony do 22 marca 2018 roku do godziny 15:00


UWAGA!

 • Termin rekrutacji został przedłużony do 22 marca 2018 roku do godziny 15:00.
 • Zmianie uległ warunek „zatrudnienia i zamieszkania w tym samym powiecie” na warunek „zatrudnienia lub/i zamieszkania w danym powiecie”.
 • Warunkiem nie jest zamieszkanie i zatrudnienie w tym samym powiecie, a zatrudnienie lub zamieszkanie w powiecie, z którego osoba jest rekrutowana.


W związku z zapytaniami uczestników rekrutacji Ośrodek Rozwoju Edukacji uprzejmie wyjaśnia, że współpraca kandydatów z ORE w ramach projektu „Przygotowanie trenerów” kończy się z dniem 30 czerwca 2018 roku. Oznacza to, że kandydat zobowiązany jest do uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu w jednym z miast wojewódzkich i Ośrodek Rozwoju Edukacji nie oczekuje innych działań ze strony przeszkolonych osób. Podczas trzydniowego szkolenia uczestnicy zapoznają się z programem szkolenia, który opracowywany jest w ramach projektu. Program będzie udostępniony na stronie ORE i będzie do wykorzystania przez wszystkie zainteresowane osoby. Pełnienie roli zewnętrznego wsparcia odnosi się do założeń nowego projektu (konkursowego) Ministerstwa Edukacji Narodowej, który zakłada, że Wykonawca będzie mógł, przeszkolonym w niniejszym projekcie uczestnikom, zaproponować odpłatne prowadzenie szkoleń w placówkach oświatowych z wykorzystaniem m.in. poznanego programu szkolenia z doradztwa zawodowego.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).

Poszukujemy trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.

Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Zakłada się, że osoby pełniące funkcję koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego (doradców-konsultantów) będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych zmian związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z trenerów „Deklarację współpracy”. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie działań objętych projektem.

Wymagania związane ze współpracą z ORE:

 1. Czas współpracy: kwiecień – czerwiec 2018 r.
 2. Udział w trzydniowym szkoleniu organizowanym przez ORE.
 3. Nieodpłatne wspieranie szkół w realizacji zewnętrznego wsparcia, o których mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020.

Udział w projekcie polega na odbyciu trzydniowego szkolenia w mieście wojewódzkim i kończy się z dniem zakończenia projektu tj. 30 czerwca 2018 roku.

Planowane terminy i miejsce szkolenia dla wyłonionych trenerów-koordynatorów z województwa śląskiego:

16-18 kwietnia 2018 roku – Katowice

6-8 czerwca 2018 roku – Katowice

Osoby wyłonione w drodze rekrutacji:

 1. Wezmą udział w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu obejmującym 20 godzin zegarowych zajęć merytorycznych.
 2. Otrzymają nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.
 3. Będą miały możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.
 4. Otrzymają potwierdzenie udziału w działaniach objętych projektem.
 5. Będą mogły skorzystać z dwóch noclegów z wyżywieniem oraz pokrycia kosztów dojazdu do wysokości 100 zł.

UWAGA!

Zmianie uległ warunek „zatrudnienia i zamieszkania w tym samym powiecie” na warunek „zatrudnienia lub/i zamieszkania w danym powiecie”.

Warunkiem nie jest zamieszkanie i zatrudnienie w tym samym powiecie, a zatrudnienie lub zamieszkanie w powiecie, z którego osoba jest rekrutowana.

Warunek udziału w szkoleniu – każdy z uczestników szkolenia otrzyma oświadczenie uczestnika projektu i będzie proszony o jego wypełnienie i podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

 1. zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
 2. będące nauczycielami kształcenia zawodowego, zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe),
 3. posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży,
 4. będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia),
 5. pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
 6. będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w wymienionych placówkach, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Do pobrania:

 1. Wymagania wobec kandydatów – zał. nr 4
 2. Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 5
 3. Deklaracja o współpracy – zał. nr 8
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (do przekazania organizatorom przed rozpoczęciem szkolenia) – zał. nr 9

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy – zał. nr 5), zgodnie z wymaganiami wobec kandydatów (zał. nr 4), wraz z kompletem dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty z siedzibą w Katowicach ul. Powstańców 41A kancelaria pok. 6.10 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 22 marca 2018 r. do godziny 15:00 na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41A 40-024 Katowice, z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 22 marca 2018 r. do godziny 15:00.

Na terenie Kuratorium zostanie powołana komisja, której zadaniem będzie analiza formalna oraz merytoryczna zgłoszeń zgodnie z opisanymi w ogłoszeniu warunkami.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 • Weryfikacja formalna dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty).
 • Analiza merytoryczna zgłoszeń spełniających wymagania formalne.

Zgłoszenie, które nie spełni wymagań formalnych, zostaje odrzucone i nie podlega dalszej analizie.

W przypadku osób, które w wyniku prac komisji rekrutacyjnej spełnią wszystkie wymagania formalne, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA !

W związku z zapytaniami dotyczącymi zwrotu kosztów za nocleg oraz dojazd Ośrodek Rozwoju Edukacji wyjaśnia, że „Nocleg w kraju jest kwalifikowalny, w przypadku wsparcia trwającego dłużej niż jeden dzień w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu.

Zwrot kosztów dojazdu jest kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodu lub taksówki) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości.

 

Załączniki

Zał. nr 4-wymagania wobec kandydata
Data: 2018-03-08, rozmiar: 61 KB
Zał. nr 5- formularz zgloszeniowy
Data: 2018-03-05, rozmiar: 66 KB
Zał. nr 8- deklaracja współpracy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 85 KB
Zał. nr 9- oświadczenie uczestnika
Data: 2018-02-13, rozmiar: 106 KB