Kategoria: Status prawny

24 Kwiecień 2017

Zadania Śląskiego Kuratora Oświaty

Kurator, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela oraz przepisach odrębnych, w szczególności: Sprawuje nadzór pedagogiczny na publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami wskazanymi w ustawie o systemie oświaty, nad innymi formami wychowywania przedszkolnego oraz nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach artystycznych, w szkołach rolniczych i w szkołach leśnych, w szkołach, w […]

24 Kwiecień 2017

Informacje ogólne

1.    Kuratorium Oświaty w Katowicach zwane dalej “Kuratorium” jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa śląskiego. 2.    Kuratorium działa na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późniejszymi zmianami), ustawy […]